Το καταστατικό του ΑΝΟΓ με τις αλλαγές που προτείνονται προκειμένου αυτό να εκσυγχρονιστεί μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Με κόκκινα γράμματα όλες οι προτεινόμενες αλλαγές

ΑΝΟΓ Καταστατικό 2 ΦΕΒ22.doc